BIP

company name

Akty prawne / Plan rozwoju

 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. nr 123/2006 poz. 858) z późn. zmianami
 2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz.U. 06/127 poz. 886
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1989).
 4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – Dz.U. 06/136 poz. 964
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – Dz.U. 02/8 poz. 70
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 (z późniejszymi zmianami)
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229 (z późniejszymi zmianami)
 8. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. 2006, nr 136, poz. 964
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Dz. U. 2008, nr 229, poz. 1538
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, Dz. U. 2004, nr 180, poz. 1867
 11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 1996, nr 132, poz. 622 (z późniejszymi zmianami)
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, Dz. U. 2002, nr 188, poz. 1576
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, Dz. U. 2002, nr 193, poz. 1617
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2001, nr 62, poz.628 (z późniejszymi zmianami)
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1673

Regulamin udzielania zamówień podprogowych 


Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2022r.

Uchwała (pobierz)

 

Lp. Nazwa zadania
  2018
1. Budowa studni głębinowej nr 2 w Mokrzynie- 150.000 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przylesie etap I PCV Ø 200mm Lc-1270 m ( L-635m-50%)- 150.000 zł.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji
Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach Etap I-150.000 zł.
4. Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
Gmina Bytów- 50.000 zł.
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Bytowie- 100.000zł.
6. Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Bytów
ul. Harcerska , PE Ø110 mm L-410,0 m- 80.000 zł.
7. Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Bytów
ul. Szkolna , PE Ø225 mm L-70,0 m- 20.000 zł.
8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytów ul. Lawendowa, Makowa, PE Ø125 mm L-482,0 m- 50.000 zł.
9. Wykup infrastruktury wod-kan w miejscowości Mądrzechowo- 33.500 zł.
10. Wykup infrastruktury wod-kan w miejscowości Dąbie- 10.700 zł.

 

Lp. Nazwa zadania
  2019
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przylesie etap II PCV Ø 200mm Lc-1270 m ( L-635m-50%)- 150.000 zł.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji
Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach Etap II- 100.000 zł.
3. Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej w miejscowości
Bytów ul. Wybickiego, PE Ø 280mm; L-230,0 m.- 90.000 zł.
4. Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
Gmina Bytów- 50.000 zł.
5. Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej w miejscowości
Bytów ul. Drzymały- Nad Borują , PE Ø225/160 mm L-303/271 m.- 200.000 zł
6. Przebudowa- wymiana sieci kanalizacji ciśnieniowej w Bytowie
ul. Brzozowa, PE Ø315mm; L-700,0 m. Etap I- 300.000 zł.

 

Lp. Nazwa zadania
  2020
1. Przebudowa- wymiana sieci kanalizacji ciśnieniowej w Bytowie
ul. Brzozowa, PE Ø315mm; L-700,0 m. Etap II- 300.000 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytów – Udorpie , osiedle Leśne
PE Ø160/110 mm L-2473/133 m. -350.000 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Udorpie PE Ø110 mm
L-253/133 m.- 30.000 zł.
4. Przygotowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
Gmina Bytów- 50.000 zł.
5. Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej III strefa w miejscowości
Bytów ul. Tetmajera, PE Ø225mm; L-431,3 m.- 150.000 z.
6. Budowa sieci wodociągowej II strefa w miejscowości
Bytów ul. Tetmajera, PE Ø160mm; L-147,1 m.- 30.000 zł.

 

Lp. Nazwa zadania
  2021 (inwestycje planowane do czerwca 2021)
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytów ul. Slipyja PE Ø110 mm
L-300m-40.000 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Bytów ul. Nad Borują- ul. Miastecka , PE Ø160 mm L-170 m. – 40.000 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ząbinowice PE Ø110 mm
L-600 m. -60.000 zł.
powrót