Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Akty prawne / Plan rozwoju

 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. nr 123/2006 poz. 858) z późn. zmianami
 2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz.U. 06/127 poz. 886
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1989).
 4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – Dz.U. 06/136 poz. 964
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – Dz.U. 02/8 poz. 70
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 (z późniejszymi zmianami)
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229 (z późniejszymi zmianami)
 8. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. 2006, nr 136, poz. 964
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Dz. U. 2008, nr 229, poz. 1538
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, Dz. U. 2004, nr 180, poz. 1867
 11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 1996, nr 132, poz. 622 (z późniejszymi zmianami)
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, Dz. U. 2002, nr 188, poz. 1576
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, Dz. U. 2002, nr 193, poz. 1617
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2001, nr 62, poz.628 (z późniejszymi zmianami)
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1673

Regulamin udzielania zamówień podprogowych 

Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2028r.

Uchwała (pobierz)


Nazwa zadania
2022
1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytów (w pobliżu osiedla Jeziorki) PE Ø 110 mm
2 Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytów (w pobliżu osiedla Jeziorki) PCV Ø 200 mm
3 Budowa studni głębinowej nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Pomysk Wielki
4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzmiąca PCV Ø200 mm wraz z przepompownią ścieków
5 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Bytów ul. Slipyja PE Ø110 m
6 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekowo PCV Ø200 mm wraz z przepompownią ścieków

Nazwa zadania
2023
1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mądrzechowo ul. Kamienna – PE Ø125 mm
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbie – Dąbki PCV Ø 200 mm wraz z przepompownią ścieków
3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ząbinowice PE Ø 110 mm
4 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Bytów, ul. Śródmiejska PE Ø 110 mm
5 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mądrzechowo ul. Sportowców PE Ø 125 mm
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Miejscowości Mądrzechowo ul. Sportowców PCV Ø 200 mm m

Nazwa zadania
2024
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbie – Dąbki PCV Ø 200mm
2 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej Dąbie Gostkowo PE Ø 125 mm
3 Budowa zbiornika wody czystej na ujęciu wody w miejscowości Udorpie V ok=250 m³ Etap I

Nazwa zadania
2025
1 Budowa zbiornika wody czystej na ujęciu wody w miejscowości Udorpie V ok=250 m³ Etap II
2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbie-Dąbki PE Ø 160 mm

Nazwa zadania
2026
1 Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Udorpie – PE Ø 160 mm / PCVØ 200mm

Nazwa zadania
2027
1 Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Udorpie – PE Ø 160 mm / PCVØ 200mm

Nazwa zadania
2028
1 Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Udorpie – PE Ø 160 mm / PCVØ 200mm
2 Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowości Bytów- PE Ø 110 mm / PCVØ 200mm

powrót