Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Akty prawne / Plan rozwoju

 1. Ustawa z dnia 7.06.2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. nr 123/2006 poz. 858) z późn. zmianami
 2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Dz.U. 06/127 poz. 886
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1989).
 4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – Dz.U. 06/136 poz. 964
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – Dz.U. 02/8 poz. 70
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 (z późniejszymi zmianami)
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229 (z późniejszymi zmianami)
 8. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. 2006, nr 136, poz. 964
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Dz. U. 2008, nr 229, poz. 1538
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, Dz. U. 2004, nr 180, poz. 1867
 11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 1996, nr 132, poz. 622 (z późniejszymi zmianami)
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, Dz. U. 2002, nr 188, poz. 1576
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, Dz. U. 2002, nr 193, poz. 1617
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 2001, nr 62, poz.628 (z późniejszymi zmianami)
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1673

Regulamin udzielania zamówień podprogowych 

Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2028r.

Uchwała (pobierz)


Lp. Nazwa zadania
  2022
1. Budowa studni głębinowej nr 1A na ujęciu wody w miejscowości Pomysk Wielki
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytów (w pobliżu osiedla Jeziorki)
3. Wymiana sieci wodociągowej w m. Bytów ul. Slipyja
4. Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w miejscowości( Bytów w pobliżu osiedla Jeziorki)
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzmiąca wraz z przepompownią ścieków
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekowo wraz z przepompownią ścieków

Lp. Nazwa zadania
  2023
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mądrzechowo ul. Kamienna
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ząbinowice, działka nr 17ob. Ząbinowice
3. Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Bytów, ul. Śródmiejska
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mądrzechowo ul. Sportowców
5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbie -Dąbki
6. Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków w miejscowości Mądrzechowo ul. Sportowców
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości rzepnica, ul. Liliowa, ul. Tulipanowa wraz z przepompownia ścieków

Lp. Nazwa zadania
  2024
1. Budowa zbiornika wody czystej na ujęciu w miejscowości Udorpie- zbiornik nr 1
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbie -Dąbki
3. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbie- Gostkowo

Lp. Nazwa zadania
  2025
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbie – Dąbki
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udorpie I etap
3. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bytów, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Niezabyszewo oraz stacjonarny odczyt wodomierzy waz z oprogramowaniem

Lp. Nazwa zadania
  2026
1. Budowa zbiornika wody czystej na ujęciu w miejscowości Udorpie- zbiornik nr 2
2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bytów, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Niezabyszewo oraz stacjonarny odczyt wodomierzy waz z oprogramowaniem
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Udorpie

Lp. Nazwa zadania
  2027
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Udorpie
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udorpie II etap
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepnica , ul. K. Wielkiego
4. Przebudowa i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Przyborzycach
5. Przebudowa i rozbudowa części ściekowej oczyszczalni ścieków w Przyborzycach
6. Przebudowa pompowni ścieków PG w Bytowie przy ul. Brzozowej

Lp. Nazwa zadania
  2028
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Udorpie
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytów
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Udorpie II etap
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytów

powrót