Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Wzory umów, formularze i wnioski

Zasady odpłatnego przekazania sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej, które mają zostać wybudowane.
Warunki przyłączenia do sieci
Procedura podpisania umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków
Obowiązek informacyjny dla klienta Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.

 

Nr wniosku Nazwa wniosku/formularza/umowy    
W1 Wniosek o zapewnienie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bytów i Gminy Bytów
W2 Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
W3 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub,i odprowadzenie scieków
W4 Załącznik do wniosku o zawarcie umowy
W5 Wniosek o rozwiązanie umowy
W6 Zlecenie na wykonanie robót odpłatnych
W7 Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
W8 Wniosek o zmianę danych określonych na fakturze korespondencyjnych
W9 Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierz dodatkowy
W10 Informacja z kontroli podłączenia kanalizacji sanitarnej do posesji
W15 Wzór Umowy o odprowadzanie ścieków  
W16 Wzór Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  
W17 Wzór Umowy o zaopatrzenie w wodę  
W18 Wycofanie akceptacji wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących
oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej
W19 Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących
oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej
W20 Zmiana adresu e-mail dotyczącego wysyłki e-faktur
W21 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji
powrót