Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Wzory umów, formularze i wnioski

Warunki przyłączenia do sieci
Procedura podpisania umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków

 

Nr wniosku Nazwa wniosku/formularza/umowy
W1 Wniosek o zapewnienie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bytów i Gminy Bytów
W2 Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
W3 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub,i odprowadzenie scieków
W4 Załącznik do wniosku o zawarcie umowy
W5 Wniosek o rozwiązanie umowy
W6 Zlecenie na wykonanie robót odpłatnych
W7 Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
W8 Wniosek o zmianę danych określonych na fakturze korespondencyjnych
W9 Wniosek o wydanie warunków technicznych na wodomierz dodatkowy
W10 Informacja z kontroli podłączenia kanalizacji sanitarnej do posesji
W11 Zlecenie na wykonanie badania laboratoryjnego
W12 Instrukcja pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych
W13 Instrukcja pobierania próbek ścieków do badań laboratoryjnych
W14 Instrukcja pobierania próbek osadu ściekowego do badań laboratoryjnych
W15 Wzór Umowy o odprowadzanie ścieków
W16 Wzór Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
W17 Wzór Umowy o zaopatrzenie w wodę
W18 Wycofanie akceptacji wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących
oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej
W19 Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących
oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej
W20 Zmiana adresu e-mail dotyczącego wysyłki e-faktur
W21 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji
powrót