Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Laboratorium badania wody i ścieków

Laboratorium zlokalizowane jest w Przyborzycach na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Kontakt telefoniczny: 59 722 15 12 lub 59 822 37 02

e-mail: laboratorium@wodabytow.pl

W Laboratorium został wdrożony system zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025:2005. Większość wykonywanych analiz potwierdzone jest certyfikatem akredytacji wydanym przez PCA o numerze AB 1262.

CENNIK BADAŃ

Od 01.01.2019 roku

L.p. Nazwa badanej cechy Procedura /  Metoda badawcza Cena netto [zł]
1.   SP-ChZT cr PN-ISO15705:2005 Metoda spektrofotometryczna A 48,00
R
2.   BZT5 PN-EN 1899-1: 2002 Metoda elektrochemiczna A 39,00
R
3.   Zawiesina ogólna PN-EN 872:2007 + AP1:2007 Metoda wagowa A 18,00
R
4.   Stężenie fosforu ogólnego PB /01 wydanie 01 z dnia 01.03.2010r.  wg testu kuwetowego HACH LANGE LCK 348, LCK 349, LCK 350 Metoda spektrofotometryczna A 31,00
NR
5.   Stężenie azotu ogólnego   PB /02 wydanie 01 z dnia 01.03.2010r.  wg testu kuwetowego HACH LANGE LCK 138, LCK 238, LCK 338 Metoda spektrofotometryczna A 37,00
NR
6. pH PN–EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna A 13,00
R
7. Stężenie żelaza   PB /04 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg metody HACH LANGE 8008 Metoda spektrofotometryczna A 17,00
8. Stężenie manganu   PB /05 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg metody HACH LANGE 8149 Metoda spektrofotometryczna A 21,00
9. Mętność PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 Metoda nefelometryczna A 13,00
10.   Barwa PN-EN ISO 7887:2002 pkt 4 Metoda wizualna A 13,00
11. Stężenie azotu amonowego / jonu amonowego PB /06 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg testu kuwetowego HACH LANGE LCK 304, LCK 305 Metoda spektrofotometryczna A 23,00
12. Stężenie  azotu azotanowego / azotanów PB /07 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg testu kuwetowego HACH LANGE  LCK 339 Metoda spektrofotometryczna A 17,00
13. Stężenie azotu azotynowego / azotynów PB /08 wydanie 01 z dnia 01.03.2011r. wg testu kuwetowego HACH LANGE  LCK 341 Metoda spektrofotometryczna A 18,00
14. Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna A 13,00
15. Stężenie siarczanów Metoda HACH LANGE wg testu kuwetowego     LCK 153 Metoda spektrofotometryczna NA 17,00
16. Stężenie chlorków Metoda HACH LANGE wg testu kuwetowego    LCK 311 Metoda spektrofotometryczna NA 22,00
17. Stężenie siarczków Metoda HACH LANGE 8131 Metoda spektrofotometryczna NA 17,00
18. Zawartość suchej masy PB/09 wydanie 01 z dnia 04.01.2012r. Metoda wagowa NA 13,00
19. Opracowanie wyników z badań   15,00
  • A – badanie akredytowane przez PCA nr certyfikatu AB 1262.
  • NA – badanie nieakredytowane
  • R – metoda referencyjna dla badań fizykochemicznych ścieków w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
  • NR – metoda inna dla badań fizykochemicznych ścieków w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
powrót