Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Historia firmy

Dla życia człowieka nieodzowna jest woda, od niepamiętnych czasów przodkowie nasi osiedlali się nad brzegami rzek, jezior.

Bytów położony jest u zbiegu rzek Borui i Bytowy, które w początkowym okresie osadnictwa zaopatrywały miasto w wodę. W miarę powiększania się terenu miasta po wodę sięgnięto w głąb ziemi kopiąc, bądź wiercąc studnie na terenach posesji dla zaopatrzenia budynków względnie zespołu budynków. Wykonywano również studnie publiczne lokalizowane u zbiegu szlaków komunikacyjnych. Jedna z takich studni istnieje do dziś u zbiegu ulic Drzymały, Dworcowej i Wojska Polskiego.
Jest to studnia kopana głębokości ok. 4 m murowana w planie walca średnicy ok. 2 m.

Czytaj więcej

Dane spółki

Zarząd

Marcin Rychter – Dyrektor

Rada Nadzorcza

Gierszewski Bogdan Krzysztof – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kędzierski Marian – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Kuten Marian – Członek Rady Nadzorczej
Wnuk Lipińska Agnieszka Grażyna– Członek Rady Nadzorczej
Szultka Tomasz – Członek Rady Nadzorczej

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa: „Wodociągi Miejskie Bytów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytowie
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000148922
Miejscowość: Bytów
Adres: ul. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
NIP: 842-000-28-95
REGON: 770564574
Nr konta: Pekao S.A. I o/Bytów 05 1240 3783 1111 0000 4080 9252
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 18 290 400,00 zł.
(słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych)