Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Charakterystyka spółki

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. w Bytowie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza Nr 1 77-100 Bytów, w formie własności samorządowej. Spółka została powołana na czas nieograniczony. Rozpoczęła swoją działalność od 01.01.1993 r.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji działającego na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Założycielem Spółki jest Rada Miejska w Bytowie. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XIX/133/92 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 17 listopada 1992r. w sprawie ustalenia organizacyjno – prawnej formy działalności gospodarczej oraz na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (z późniejszymi zmianami).

Spółka działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz w innych obowiązujących przepisach prawa, w umowie Spółki Repertorium A numer 9015/2021 z z dnia 28.IX.2021, aneksu Nr 1888/92 z 30.12.1992 r., aktu notarialnego Repertorium A numer 1619/1996 z dnia 3.04.1997 r. aktu notarialnego Repertorium A numer 2499/2004 z 22.04.2004 r., Repertorium A nr 9218/2007 z dnia 28.12.2007 r., Repertorium A numer 1520/2009 z dnia 26.03.2009 r., Repertorium A numer 6494/2010 z dnia 16.11.2010 r., Repertorium A numer 7590/2012 z dnia 27.12.2012 r. , Repertorium A numer 7685/2013 z dnia 30.12.2013 r. , Repertorium A numer 7782/2015 z dnia 10.12.2015, Repertorium A 2486/2017 z dn. 11.04.2017r., Repertorium A 9267/2017 z dnia 22.12.2017 r., Repertorium A 9000/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS:0000148922.

Kapitał Zakładowy Spółki w dniu powołania wynosił: 1.501.400,00 zł. Na dzień 15.04.2024 r. kapitał zakładowy wynosi 20.404.000.00 zł. Zwiększenie kapitału zakładowego nastąpiło na skutek wniesienia aportu o wartości 18.902 600,00 zł przez Gminę Bytów – Właściciela Spółki.
Majątek Spółki jest własnością Gminy Bytów, kapitał zakładowy Spółki stanowiący 20.404.000.00 zł dzieli się na 10220 udziały po 200 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Bytów jako jedyny Wspólnik.
Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które reprezentuje Burmistrz Miasta. Stały nadzór nad działalnością Spółki wykonuje Rada Nadzorcza, w składzie pięciu osób. Zarząd Spółki jednoosobowy: Dyrektor Spółki.

Spółka działa w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bytów oraz wsi: Rekowo, Płotowo, Sierzno, Rzepnica, Mokrzyn, Mądrzechowo, Gostkowo, Dąbie, Ząbinowice, Niezabyszewo, Pomysk Wielki, Pomysk Mały, Udorpie, Grzmiąca. W zakresie dostawy wody: Chomice, Nieczulice, Świątkowo, Mała Wieś, Międzygórze.

DZIAŁ ZBYTU

Dział Zbytu zajmuje się obsługą klientów w zakresie:

  • zawierania umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków

 

  • rozliczania odbiorców

 

  • wydawania warunków technicznych na montaż wodomierzy dodatkowych

 

  • prowadzenia gospodarki wodomierzowej

 

 • przyjmowania reklamacji, skarg i wniosków

DZIAŁ TECHNICZNY

  • zarządzanie infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków

 

  • utrzymanie ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody

 

  • rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej

 

  • remonty oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

 

  • odbiór przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

 

 • wystawianie zaświadczeń z odbioru przyłączy wod-kan

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 23.12.1992 w Świeciu Repertorium A nr 1728/1992 Na mocy w/w aktów spółkę powołano na cza nieokreślony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, wynikającym z umowy i wpisu do właściwego rejestru jest:

 • działalność usługowa w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • pozostała działalność z zakresu usług instalacyjno-montażowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Do zadań działu finansowo-księgowego należy realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Spółkę ustaw: o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie podmiotów związanych z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną.

Dział ten w szczególności zajmuje się:

  • prowadzeniem ewidencji księgowej na kontach syntetycznych i analitycznych oraz rozdziałem kosztów działalności Spółki

 

  • ewidencjonowaniem rozrachunków, roszczeń i rozliczeń

 

  • gromadzeniem i przechowywaniem dokumentów finansowych

 

  • sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz innych opracowań

 

  • sporządzaniem wniosku taryfowego

 

  • sporządzaniem analiz ekonomiczno – finansowych oraz sprawozdań GUS

 

  • rozliczaniem płatności bezgotówkowych

 

  • fakturowaniem robót odpłatnych

 

  • gromadzeniem informacji oraz sporządzaniem naliczeń podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

 

  • rozliczeniem wynagrodzeń

 

  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 

  • naliczaniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 • prowadzeniem rejestru umów oraz przygotowywaniem i przeprowadzaniem przetargów

LABORATORIUM

Do zakresu działania Laboratorium należy:

 • bieżące i systematyczne badanie jakości wody dostarczanej odbiorcom pod względem  fizykochemicznym, badanie jakości wody związane z reklamacjami
 • bieżące i systematyczne badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych
 • badanie jakości wody i ścieków na zlecenie podmiotów gospodarczych lub jednostek prywatnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyników analiz, wydawanie sprawozdań z badań

WODA

PRODUKCJA

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 179,3 km w tym 7,8 km magistrali i 171,5 km sieci rozdzielczej. Liczba przyłączy do sieci wodociągowej wynosi 3 719 szt., a ich długość to 4,264 km. *

sieć wodociągowa
parametry przewodu [mm.] długość[m.]
80 AC
100 AC
200 AC
738
3405
1710
razem 5853
80 STAL
100 STAL
150 STAL
200 STAL
32-40
2193
2526
495
574
280
razem 6068
80 ŻELIWO
100 ŻELIWO
150 ŻELIWO
200 ŻELIWO
250 ŻELIWO
300 ŻELIWO
400 ŻELIWO
728
7434
4043
1835,5
1845,5
544
569
razem 16999
63PCW
90 PCW
110 PCW
50 PCW
150 PCW
160 PCW
200 PCW
280 PCW
1185
31562
45042
420
418
6336
884
635
razem 86482
50 PE
63 PE
90 PE
110 PE
125 PE
160 PE
225 PE
250 PE
280 PE
315 PE
1185
1977
559
28030
5304
20552
3429
761
820
1320
315 PE 1320
razem 63937
ŁĄCZNIE 179 339 m*

*wg danych wyliczonych przez GEOSECMA -programu do inwentaryzacji sieci wod-kan. Powyższe dane nie są kompletne wynikają z barku pełnych informacji zawartych na mapach geodezyjnych.

Produkcja średniodobowa to około 3 146 m3/d. Jakość wody spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. Nadzór nad jakością wyprodukowanej wody sprawuje akredytowane laboratorium zakładowe.

Wyniki badań wody dostarczanej do sieci wodociągowej z ujęcia w Bytowie rok 2019

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna Woda surowa Woda uzdatniona Sieć wodociągowa
Żelazo µg/l 200 1570 <60 70
Mangan µg/l 50 214 21 22
Jon amonu mg/l 0,50 <0,250 <0,250 <0,250
Azotany mg/l 50 <5,00 <5,00 <5,00
Azotyny mg/l 0,50 <0,300 <0,300 <0,300
Stężenie jonów wodoru (pH)   6,5-9,5 7,3 7,2 7,3
Przewodność elektryczna µS/cm 2500 442 446 435
Mętność NTU < 1 19 < 1 < 1
Barwa mg Pt/l akceptowalna 15 akceptowalna akceptowalna
Twardość mg/l CaCO3 60-500 209 233
Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Smak   akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Zapach   akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Żelazo µg/l akceptowalny akceptowalny akceptowalny

* Wartość parametryczna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Produkcja 2019:

Lp. Ujęcie wody Produkcja m3
1. Mokrzyn 9 930
2. Mądrzechowo 33 076
3. Rekowo-Płotowo-Sierzno 25 441
4. Ząbinowice 8 315
5. Ząbinowice Naftobaza 1 620
6. Ząbinowice Ugoszcz 267
7. Pomysk 51 514
8. Udorpie 25 048
9. Niezabyszewo 28 845
  Razem ujęcia wiejskie 184 056
10 Bytów 964 251
  Ogółem ujęcia 1 148 307

SPRZEDAŻ

Sprzedaż wody w 2019 roku wyniosła 1 082 898 m3. Z ogółu wyprodukowanej wody w ilości 1 148 307 m3 odbiorcom dostarczono 94,31 % produkcji. Zużycie na potrzeby własne 24 826 m3 tj. 2,16 %. Pozostałe 3,53 % produkcji czyli 40 583 m3 to straty wody.

Sprzedaż 2019:

Lp. Ujęcie wody Sprzedaż m3
1. Mokrzyn 9 910
2. Mądrzechowo 31 043
3. Rekowo-Płotowo-Sierzno 25 098
4. Ząbinowice 7 292
5. Ząbinowice Naftobaza 1 524
6. Ząbinowice Ugoszcz 265
7. Pomysk 44 788
8. Udorpie 22 676
9. Niezabyszewo 26 580
  Razem ujęcia wiejskie 169 176
10 Bytów 913 722
  Ogółem ujęcia 1 082 898

sprzedaż wody

Stosunek produkcji do sprzedaży wody w roku 2019 wygląda następująco:

a) dla miejscowości wiejskich:

Stosunek produkcji do sprzedaży wody w roku 2019 wygląda następująco

b) dla miasta Bytowa:

dla Bytowa

ŚCIEKI

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosi 154,1 km. Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej – 3 377 szt., a ich długość to 12,314 km

sieć kanalizacyjna
parametry przewodu [mm.] długość[m.]
100 kamionka
150 kamionka
200 kamionka
250 kamionka
300 kamionka
400 kamionka
500 kamionka
418
13202
43399
5591
3552
1411
982
razem 68555
110 PCW
125 PCW
160 PCW
200 PCW
250 PCW
300 PCW
315 PCW
400 PCW
2157
2267
5563
25652
148
796
1003
1389
razem 38975
40 PE
50 PE
63 PE
75 PE
90 PE
110 PE
125 PE
160 PE
355 PE
1707
2178
6974
2594
6127
12701
9404
2633
510
razem 44828
300 ŻELIWO 1832
ŁĄCZNIE 154 190 *

* wg danych wyliczonych przez GEOSECMA -programu do inwentaryzacji sieci wod-kan. Powyższe dane nie są kompletne wynikają z barku pełnych informacji zawartych na mapach geodezyjnych.

Przepustowość oczyszczalni ścieków w Przyborzycach wynosi 3400m3/d w rozumieniu przepustowości hydraulicznej, w rozumieniu równoważnej ilości mieszkańców (RLM) wynosi 26 520 Mk. Obecnie do oczyszczalni dopływa średnio 3 140 m3/d ścieków o średnim stężeniu BZT5 równym 428 mgO2/dm3, co daje obciążenie RLM = 19 289 Mk.
W 2019 roku przyjęto 1 149 701 m3 ścieków, łącznie z dowożonymi na stację zlewczą w ilości 4 716 m3. Średniodobowa ilość przyjętych ścieków wyniosła 3 140 m3/dobę.

Ilość odebranych ścieków 2019:

Lp. Wyszczególnienie Ilość odebranych ścieków w m3
1. Mokrzyn 2 320
2. Mądrzechowo 23 668
3. Rekowo-Płotowo-Sierzno 18 437
4. Ząbinowice 6 016
5. Pomysk 24 893
6. Udorpie 14 102
7. Niezabyszewo 18 112
  Razem ujęcia wiejskie 107 548
8. Bytów 808 119
9. Ścieki dowożone 4 716
  Ogółem 920 383

ścieki

Dane ilościowe sprzedaży usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 1993-2019

Rok Sprzedaż wody [tyś m3] Odbiór ścieków [tyś m3]
1993 1 395 1 233
1994 1 308 1 097
1995 1 173 933
1996 1 091 854
1997 1 057 783
1998 983 722
1999 978 705
2000 930 661
2001 881 689
2002 858 692
2003 850 711
2004 839 745
2005 889 768
2006 926 797
2007 855 770
2008 917 787
2009 897 791
2010 902 804
2011 894 799
2012 910 806
2013 902 772
2014 911 788
2015 969 837
2016 996 904
2017 988 886
2018 1 084 906
2019 1 083 920

Sprzedaż wody i odbiór ścieków

ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków zajmuje się oczyszczaniem ścieków dostarczonych przez odbiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych oraz ścieków dostarczonych do punktu zlewnego przy użyciu wozów asenizacyjnych.

W 2019 roku przyjęto 1 149 701 m3 ścieków, łącznie z dowożonymi na stację zlewczą w ilości 4 716 m3. Średniodobowa ilość przyjętych ścieków wyniosłą 3 140 m3/d m3/dobę.

Uzyskiwany stopień redukcji zanieczyszczeń:

Wskaźnik (mg/l) Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Redukcja w %
BZT5 428 3 99
ChZT 1066 25,6 98
Zawiesina ogólna 360 2,2 99
Azot ogólny 132 8,3 94
Fosfor 18,8 0,4 98

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Bytowa – lewobrzeżny dopływ rzeki Słupi. Do najważniejszych obiektów ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków zalicza się:

  • część mechaniczna:

 

  • krata schodkowa z podajnikiem odwadniającym do skratek

 

  • piaskownik poziomy dwukomorowy z systemem napowietrzania

 

  • zbiornik retencyjny

 

  • część biologiczna:

 

  • komora predenitryfikacji

 

  • selektor

 

  • komora beztlenowa

 

  • reaktory biologiczne z osadem czynnym

 

  • osadnik wtórny radialny

 

  • stacja dozowania PIX-u

 

  • część osadowa:

 

  • zagęszczacze osadu

 

  • stacja odwadniania i higienizacji osadu (wirówka NOXON 10EL)

 

 • plac składowy osadu
powrót