BIP

company name

Charakterystyka spółki

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. w Bytowie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza Nr 1 77-100 Bytów, w formie własności samorządowej. Spółka została powołana na czas nieograniczony. Rozpoczęła swoją działalność od 01.01.1993 r.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji działającego na zasadach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Założycielem Spółki jest Rada Miejska w Bytowie. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XIX/133/92 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 17 listopada 1992r. w sprawie ustalenia organizacyjno – prawnej formy działalności gospodarczej oraz na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (z późniejszymi zmianami).

Spółka działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz w innych obowiązujących przepisach prawa, w umowie Spółki Repertorium A numer 1728/92 z 23.12.1992 r., aneksu Nr 1888/92 z 30.12.1992 r., aktu notarialnego Repertorium A numer 1619/1996 z dnia 3.04.1997 r. aktu notarialnego Repertorium A numer 2499/2004 z 22.04.2004 r., Repertorium A nr 9218/2007 z dnia 28.12.2007 r., Repertorium A numer 1520/2009 z dnia 26.03.2009 r., Repertorium A numer 6494/2010 z dnia 16.11.2010 r., Repertorium A numer 7590/2012 z dnia 27.12.2012 r. , Repertorium A numer 7685/2013 z dnia 30.12.2013 r. , Repertorium A numer 7782/2015 z dnia 10.12.2015, Repertorium A 2486/2017 z dn. 11.04.2017r. oraz Repertorium A 9267/2017 z dnia 22.12.2017 r.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS:0000148922.

Kapitał Zakładowy Spółki w dniu powołania wynosił: 1.501.400,00 zł. Na dzień 02.02.2018 r. kapitał zakładowy wynosi 16 259 400,00 zł. Zwiększenie kapitału zakładowego nastąpiło na skutek wniesienia aportu o wartości 14 758 000,00 zł przez Gminę Bytów – Właściciela Spółki.
Majątek Spółki jest własnością Gminy Bytów, kapitał zakładowy Spółki stanowiący 16 259 400,00 zł dzieli się na 81 297 udziały po 200 zł każdy. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Bytów jako jedyny Wspólnik.
Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, które reprezentuje Burmistrz Miasta. Stały nadzór nad działalnością Spółki wykonuje Rada Nadzorcza, w składzie pięciu osób. Zarząd Spółki jednoosobowy: Dyrektor Spółki.

Spółka działa w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bytów oraz wsi: Rekowo, Płotowo, Sierzno, Rzepnica, Mokrzyn, Mądrzechowo, Gostkowo, Dąbie, Ząbinowice, Niezabyszewo, Pomysk Wielki, Pomysk Mały, Udorpie, Grzmiąca. W zakresie dostawy wody: Chomice, Nieczulice, Świątkowo, Mała Wieś, Międzygórze.

DZIAŁ ZBYTU

Dział Zbytu zajmuje się obsługą klientów w zakresie:

 • zawierania umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków
 • rozliczania odbiorców
 • wydawania warunków technicznych na montaż wodomierzy dodatkowych
 • prowadzenia gospodarki wodomierzowej
 • przyjmowania reklamacji, skarg i wniosków

DZIAŁ TECHNICZNY

 • zarządzanie infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków
 • utrzymanie ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody
 • rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
 • remonty oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • odbiór przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
 • wystawianie zaświadczeń z odbioru przyłączy wod-kan

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 23.12.1992 w Świeciu Repertorium A nr 1728/1992 Na mocy w/w aktów spółkę powołano na cza nieokreślony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, wynikającym z umowy i wpisu do właściwego rejestru jest:

 • działalność usługowa w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • pozostała działalność z zakresu usług instalacyjno-montażowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Do zadań działu finansowo-księgowego należy realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Spółkę ustaw: o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie podmiotów związanych z działalnością wodociągowo-kanalizacyjną.

Dział ten w szczególności zajmuje się:

 • prowadzeniem ewidencji księgowej na kontach syntetycznych i analitycznych oraz rozdziałem kosztów działalności Spółki
 • ewidencjonowaniem rozrachunków, roszczeń i rozliczeń
 • gromadzeniem i przechowywaniem dokumentów finansowych
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz innych opracowań
 • sporządzaniem wniosku taryfowego
 • sporządzaniem analiz ekonomiczno – finansowych oraz sprawozdań GUS
 • rozliczaniem płatności bezgotówkowych
 • fakturowaniem robót odpłatnych
 • gromadzeniem informacji oraz sporządzaniem naliczeń podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • rozliczeniem wynagrodzeń
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • naliczaniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzeniem rejestru umów oraz przygotowywaniem i przeprowadzaniem przetargów

LABORATORIUM

Do zakresu działania Laboratorium należy:

 • bieżące i systematyczne badanie jakości wody dostarczanej odbiorcom pod względem  fizykochemicznym, badanie jakości wody związane z reklamacjami
 • bieżące i systematyczne badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych
 • badanie jakości wody i ścieków na zlecenie podmiotów gospodarczych lub jednostek prywatnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyników analiz, wydawanie sprawozdań z badań

WODA

PRODUKCJA

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 169,80 km w tym 7,8 km magistrali i 162,0 km sieci rozdzielczej. Liczba przyłączy do sieci wodociągowej wynosi 3032szt., a ich długość to 57,9km. *

*wg danych wyliczonych przez GEOSECMA -programu do inwentaryzacji sieci wod-kan. Powyższe dane nie są kompletne wynikają z barku pełnych informacji zawartych na mapach geodezyjnych.

sieć wodociągowa
parametry przewodu [mm.] długość[m.]
80 AC
100 AC
200 AC
945
3843
1710
razem 6214
80 STAL
100 STAL
150 STAL
200 STAL
32-40
2839
2526
495
574
280
razem 6714
80 ŻELIWO
100 ŻELIWO
150 ŻELIWO
200 ŻELIWO
250 ŻELIWO
300 ŻELIWO
400 ŻELIWO
878
8294
4043
1835,5
1845,5
774
569
razem 18239
63PCW
90 PCW
110 PCW
50 PCW
150 PCW
160 PCW
200 PCW
280 PCW
1185
31695
45042
420
418
6336
884
635
razem 86615
50 PE
63 PE
90 PE
110 PE
160 PE
225 PE
250 PE
280 PE
1185
3643
552
21360
11759
2784
362
590
315 PE 1320
razem 52049
ŁĄCZNIE 169831

Produkcja średniodobowa to około 2929 m3/d. Jakość wody spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. Nadzór nad jakością wyprodukowanej wody sprawuje akredytowane laboratorium zakładowe.

Wyniki badań wody dostarczanej do sieci wodociągowej rok 2016

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Woda surowa Woda uzdatniona Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 1,30 0,07 0,07
Mangan mg/l <0,05 0,198 0,022 0,021
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 <5,0 <5,0 <5,00
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,4 7,5 7,6
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 461 462 459
Mętność NTU <1 9,1 0,52 0,56
Barwa mg Pt/l akceptowalny 15 akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500 - 230 -
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Smak - akceptowalny - akceptowalny akceptowalny
Zapach - akceptowalny - akceptowalny akceptowalny

* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).

Produkcja za rok 2016:

L.p. Ujęcie wody Produkcja w [m3]
1. Mokrzyn 9 220
2. Mądrzechowo 27 860
3. Rekowo-Płotowo-Sierżno 27 474
4. Ząbinowice 6 920
5. Ząbinowice Naftobaza 1 515
6. Ząbinowice Ugoszcz 249
7. Pomysk Wielki 48 555
8. Udorpie 19 455
9. Niezabyszewo 27 623
Razem ujęcia wiejskie 168 871
10. Bytów 900 413
Ogółem ujęcia 1 069 284

SPRZEDAŻ

Sprzedaż wody w 2016 roku wyniosła  995 596 m3. Z ogółu wyprodukowanej wody w ilości 1 069 284 m3  odbiorcom dostarczono 93,11 % produkcji. Zużycie na potrzeby własne 32 265 m3 tj. 3,02 %. Pozostałe 3,87 % produkcji czyli 41 423 m3 to straty wody.

Sprzedaż za rok 2016:

L.p. Ujęcie wody sprzedaż
1. Mokrzyn 9 127
2. Mądrzechowo 23 433
3. Rekowo-Płotowo-Sierżno 24 794
4. Ząbinowice 6 827
5. Ząbinowice Naftobaza 1 401
6. Ząbinowice Ugoszcz 227
7. Pomysk Wielki 41 851
8. Udorpie 19 852
9. Niezabyszewo 23 602
Razem ujęcia wiejskie 127 512
10. Bytów 844 482
Ogółem ujęcia 995 596

Wykres-2017-01

Stosunek produkcji do sprzedaży wody w roku 2016 wygląda następująco:

a) dla miejscowości wiejskich:

Wykres-2017-02

b) dla miasta Bytowa:

Wykres-2017-03

ŚCIEKI

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosi 149,5 km. Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej – 2747 szt., a ich długość to 7,5,km

* wg danych wyliczonych przez GEOSECMA -programu do inwentaryzacji sieci wod-kan. Powyższe dane nie są kompletne wynikają z barku pełnych informacji zawartych na mapach geodezyjnych.

sieć kanalizacyjna
parametry przewodu [mm.] długość[m.]
100 kamionka
150 kamionka
200 kamionka
250 kamionka
300 kamionka
400 kamionka
500 kamionka
418
13202
43399
5591
3552
1411
982
razem 68555
110 PCW
125 PCW
160 PCW
200 PCW
300 PCW
315 PCW
400 PCW
2157
2267
5509
23754
796
1003
1389
razem 36875
40 PE
50 PE
63 PE
75 PE
90 PE
110 PE
125 PE
160 PE
1707
666
6916
2594
6127
12701
9404
2101
razem 42216
300 ŻELIWO 1832
ŁĄCZNIE 149478

Przepustowość oczyszczalni ścieków w Przyborzycach wynosi 3400m3/d w rozumieniu przepustowości hydraulicznej, w rozumieniu równoważnej ilości mieszkańców (RLM) wynosi 26 520 Mk. Obecnie do oczyszczalni dopływa średnio 2 754 m3/d ścieków o średnim stężeniu BZT5 równym 439 mgO2/dm3, co daje obciążenie RLM = 20 150 Mk.
W 2016 roku przyjęto 1 249 947 m3 ścieków, łącznie z dowożonymi na stację zlewczą w ilości 38.490,5 m3. Średniodobowa ilość przyjętych ścieków wyniosła 2754 m3/dobę.

Ilość odebranych ścieków rok 2016:

L.p. Wyszczególnienie Ilość odebranych ścieków w [m3]
1. Mokrzyn 2 166
2. Mądrzechowo 17 276
3. Rekowo-Płotowo-Sierżno 18 461
4. Ząbinowice 5 519
5. Udorpie 13 181
6. Pomysk Wielki 21 490
8. Niezabyszewo 16 943
 Razem miejscowości wiejskie 95036
9. Bytów 770 120
10 Ścieki dowożone 38 491
Ogółem 903 647

Wykres-2017-04

Dane ilościowe sprzedaży usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 1993-2016.

Rok Sprzedaż wody [tyś m3] Odbiór ścieków [tyś m3]
1993 1 395 1 233
1994 1 308 1 097
1995 1 173 933
1996 1 091 854
1997 1 057 783
1998 983 722
1999 978 705
2000 930 661
2001 881 689
2002 858 692
2003 850 711
2004 839 745
2005 889 768
2006 926 797
2007 855 770
2008 917 787
2009 897 791
2010 902 804
2011 894 799
2012 910 806
2013 902 772
2014 911 788
2015 969 837
2016 996 904

Wykres-2017-05

ODBIÓR I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków zajmuje się oczyszczaniem ścieków dostarczonych przez odbiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych oraz ścieków dostarczonych do punktu zlewnego przy użyciu wozów asenizacyjnych.

W 2016 roku przyjęto 1 005 266 m3 ścieków, łącznie z dowożonymi na stację zlewczą w ilości
38.490,5 m3. Średniodobowa ilość przyjętych ścieków wyniosłą 3 424 m3/d m3/dobę.

Uzyskiwany stopień redukcji zanieczyszczeń:

Wskaźnik (mg/l) Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Redukcja w %
BZT5 439 3,33 99,2
ChZT 1127 34,8 96,9
Zawiesina ogólna 485 2,6 99,5
Azot ogólny 128 4,4 96,6
Fosfor 19,1 0,270 98,6

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Bytowa – lewobrzeżny dopływ rzeki Słupi. Do najważniejszych obiektów ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków zalicza się:

 • część mechaniczna:
 • krata schodkowa z podajnikiem odwadniającym do skratek
 • piaskownik poziomy dwukomorowy z systemem napowietrzania
 • zbiornik retencyjny
 • część biologiczna:
 • komora predenitryfikacji
 • selektor
 • komora beztlenowa
 • reaktory biologiczne z osadem czynnym
 • osadnik wtórny radialny
 • stacja dozowania PIX-u
 • część osadowa:
 • zagęszczacze osadu
 • stacja odwadniania i higienizacji osadu (wirówka NOXON 10EL)
 • plac składowy osadu
powrót