Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Jak sprawdzić sprawność działania wodomierza.

Jeśli w którymś okresie rozliczeniowym wystąpi podejrzanie duże zużycie wody Odbiorca Usług przed zgłoszeniem reklamacji może samodzielnie dokonać wstępnego sprawdzenia poprawności działania wodomierza, którego wskazania stanowią podstawę do rozliczeń z nami oraz jednocześnie sprawdzenia szczelności instalacji wewnętrznej.

W tym celu należy sprawdzić przede wszystkim:

  1.  Sposób zamontowania

Każdy wodomierz konstrukcyjnie przystosowany jest do poprawnego działania, gdy jest zamontowany poziomo, liczydłem do góry, z zachowaniem min. 10 cm prostego odcinka rury z obu stron urządzenia. Nieliczne wodomierze przystosowane są do montażu w innych pozycjach, w tym na pionowych odcinkach rurociągów czy z liczydłami obróconymi w innym kierunku niż do góry.

  1. Termin legalizacji

Wodomierze, jak wszystkie urządzenia mechaniczne, ulegają zużyciu i wymagają okresowego serwisu lub wymiany. Zgodnie z obowiązującym prawem poprawność działania wodomierza określona jest na 5 lat od daty produkcji. Po tym okresie wskazania wodomierzy mogą znacząco odbiegać od stanu rzeczywistego. Dlatego też Spółka prowadzi ciągłą wymianę wodomierzy przed okresem ukończenia legalizacji wodomierzy.

  1. Wyposażenie instalacji w zawór antyskażeniowy.

Każda instalacja wewnętrzna obowiązkowo musi być wyposażona w zawór antyskażeniowy zamontowany za wodomierzem. Brak takiego zaworu może powodować nieprawidłowe działanie wodomierza w wyniku zmiany ciśnień w sieci wodociągowej i w wewnętrznej instalacji.

  1. Źródła wycieków

Nieszczelne krany czy wadliwe spłuczki w toalecie mogą powodować niewielkie, lecz stałe straty wody, które w skali roku mogą stać się mocno odczuwalne dla portfela. Warto na bieżąco lokalizować i usuwać.

  1. Sprawdzenie szczelności instalacji wewnętrznej.

Odbiorca usług w prosty sposób może sprawdzić, czy instalacja wewnętrzna jest szczelna. W tym celu należy zakręcić wszystkie odbiorniki wody w budynku / mieszkaniu. Jeśli po zakręceniu okaże się, że wskaźniki na wodomierzu obracają się świadczyć to będzie o nieszczelnej instalacji wewnętrznej. Wówczas należy dokładnie przejrzeć trasę przebiegu instalacji wewnętrznej w celu weryfikacji nietypowych zjawisk (kałuże, zacieki, zamoknięci ścian, itp.). Jeśli wskaźniki na wodomierzu po zamknięciu wszystkich odbiorów nie ruszają się, dla ostatecznej weryfikacji można przed położeniem się spać spisać stan wodomierza i po obudzeniu również spisać stan wodomierza (lub zrobić zdjęcia liczydła). Jeśli stan po nocy ulegnie zmianie to będzie to świadczyć o bardzo niewielkim przecieku na instalacji wewnętrznej, który może w każdej chwili powiększyć się i stać się znaczącym.

Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych sprawdzeń kontrolnych nie stwierdzi się występowania żadnego z powyższych problemów istnieje duża szansa, że wodomierz jest uszkodzony.

W takiej sytuacji każdy z Odbiorców usług może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego oraz zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza.

Ekspertyza wodomierza jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji związanych z nieprawidłowym działaniem wodomierzy.

Ekspertyza wodomierza zlecana jest przez Spółkę wyspecjalizowanym zakładom, które posiadają urządzenia do ich przeprowadzania przez uprawnionych przedstawicieli Urzędu Miar. Jeśli w przypadku ekspertyzy zostanie potwierdzone uszkodzenie wodomierza dokonana zostanie korekta faktury, która podlegała reklamacji a koszty ekspertyzy poniesie Spółka. Jeśli jednak okaże się, że błąd pomiaru mieści się w ustawowych normach – koszty ekspertyzy zostaną przeniesione na Odbiorcę usług składającego reklamację.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 59-722-15-00: 59-722-15-14, pisząc na adres e-mail: sekretariat@wodabytow.pl  lub podczas wizyty w siedzibie Spółki przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bytowie.

powrót