Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Reklamacje

I. Odbiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie świadczonych przez ”Wodociągi Miejskie Bytów” Sp. z o.o. usług, wynikających z zawartej z nim umowy tj:

 1. Ilości i jakości świadczonych usług ,
 2. Wysokości opłat za usługi

Zgłoszenie przez Odbiorę zastrzeżeń do wysokości należności określonych na fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty

 1. Pracy przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności ( 2 letni okres gwarancji w przypadku zakupu wodomierza- podlicznika u dostawcy wody)

W przypadku gdy klient ma wątpliwości co do prawidłowości działania wodomierza to przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku – zlecenia dokonania ekspertyzy wodomierza. Wówczas wodomierz jest demontowany i przekazywany jest do Punktu Legalizacji Wodomierzy nadzorowanego przez Okręgowy Urząd Miar i Wag, gdzie następuje sprawdzenie zgodności.

Po zakończeniu procedury sprawdzenia, zostaje wydane świadectwo ekspertyzy, stwierdzające prawidłowe bądź nieprawidłowe działanie wodomierza.

Ekspertyzy wykonywane są w zakresie sprawdzenia właściwości metrologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1513) w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych  oraz zgodności z wymaganiami.

W przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza głównego koszt przeprowadzenia postępowania ponosi odbiorca usług. Ponadto odbiorca pokrywa koszt usługi demontażu oraz montażu wodomierza, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.   

II. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia, stanowiącego podstawę jej złożenia.

III. Reklamacja może zostać złożona :

 1. Osobiście w siedzibie Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o. o A. Mickiewicza 1 w Bytowie
 2. Korespondencyjnie na adres: Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. A. Mickiewicza 1
  w Bytowie
 3. Poczta elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wodabytow.pl
 4. Poprzez formularz interaktywny tutaj
 5. Poprzez platformę Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK)- dostęp przez stronę internetową : wodabytow.pl

IV. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko/nazwę firmy i adres Odbiorcy usług,
 2. Przedmiot reklamacji,
 3. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 4. Numer Umowy,
 5. Określenie sposobu kontaktu z Odbiorcą zgłaszającym reklamację
 6. Podpis Odbiorcy usług.

V. „Wodociągi Miejskie Bytów Spółka” z o.o. rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia. Przedłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 30 dni możliwe jest w sytuacji, gdy niezbędne jest zbadanie przez Dostawcę urządzenia pomiarowego, przeprowadzenie wizji lokalnej lub zbadanie jakości dostarczanej wody. W przypadku ekspertyzy wodomierza głównego u odbiorcy usług, reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania świadectwa ekspertyzy wodomierza

VI. „Wodociągi Miejskie Bytów” Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej.

VII. Prawa i obowiązki Spółki oraz Odbiorcy usług szczegółowo określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dostępny na naszej stronie internetowej wodabytow.pl oraz BIP.

VIII. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

IX. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

powrót